Sứ mệnh của SANNO

Sứ mệnh của SANNO

Sứ mệnh của SANNO là đào tạo những nhà kinh doanh chính trực, những người sẽ không bao giờ ngừng phát triển khái niệm và ý tưởng của riêng họ cho việc quản lý và quản trị kinh doanh, và họ sẽ không do dự để đạt được những khả năng mới và áp dụng chúng trong thực tiễn, song hành với việc cống hiến cho niềm hạnh phúc và phồn vinh của nhân loại.

Đây là tinh thần từ lúc sáng lập của SANNO; không bị cuốn theo xu hướng, không ngừng đặt ra câu hỏi về sự hiểu biết thông thường và luôn duy trì tính thực tiễn.

SANNO sẽ luôn hăng hái tìm kiếm sự thật.

Từ quan điểm này, SANNO nỗ lực để giúp các sinh viên mở rộng quan điểm toàn cầu của họ và giữ vững tính trung thực như những con người tôn trọng quan điểm của đồng nghiệp.