About SANNO

Organization

Organization

Office of the President

PresidentShunichi Ueno
ProvostTetsuo Urano
Dean Yasuaki Kido
Kazuko Oniki
Akio Tanaka