Organization

Board of Directors, Chairman & CEO, SANNO University, SANNO Research Institute, JIYUGAOKA SANNO College

Board of Directors

Chairman & CEOShunichi Ueno
Senior DirectorTetsuo Urano
DirectorsTakeo Kobayashi
Katsumi Momoi
Takeshi Horii
Kiyotaka Iwata
Kazumitsu Goto
Makoto Igarashi
Tetsuya Kono